WARUNKI GWARANCJI

line2.png

1. Wszystkie Produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.excom24.pl posiadają gwarancję producenta. Informacje odnośnie okresu gwarancyjnego znajdują się w szczegółowym opisie każdego produktu oferowanego w sklepie. 

2. Gwarancja na każdy z oferowanych produktów realizowana jest na terenie Polski.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady produktów będą usunięte bezpłatnie, w zależności od rodzaju produktu i gwarancji z reguły w terminie od 48 godzin do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia towaru do serwisu. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w specjalistycznym serwisie zewnętrznym okres naprawy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 20 dni roboczych.

4. Dodatkowe informacje: kliencji produktów marki Dell (tylko: Laptopy, Komputery Stacjonarne, Tablety)

- Naprawy gwarancyjne realizowane są na miejscu pod wskazanym adresem klienta (jedynie w rzadkich przypadkach produkt naprawiany jest w serwisie zewnętrznym) 

- W celu zgłoszenia urządzenia na naprawę gwarancyjną należy wypełnić formularz gwarancyjny: pobierz i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu do firmy Excom za pośrednictwem adresu email: biuro@excom24.pl bądz formularza kontaktowego w zakładce menu "KONTAKT".

- Po otrzymaniu zgłoszenia maksymalnie w ciągu 48 godzin (dni roboczych) wyślemy do Państwa pod wskazany adres w formularzu serwisanta firmy Dell w celu naprawy zgłoszonej usterki.

- W żadkich przypadkach okres naprawy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 20 dni roboczych jeżeli niezbędne okaże się wysłanie urządzenia do specjalistycznego serwisu zewnętrznego lub gdy zajdzie potrzeba sprowadzenia przez firmę Dell dodatkowych części zamiennych.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.

6. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, posiadające uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy użytkownika tj zalanie płynem, uszkodzenie mechaniczne gwarancja może zostać zakwestjonowana i unieważniona,

- uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu,

- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,

- sprzęt, którego numery seryjne w jakikolwiek sposób zostały zmienione, zamazane bądź usunięte.

7. Urządzenia oddane na gwarancji powinny zostać uwcześnie odpowiednio zabezpieczone na wypadek utraty zapisanych danych. Firma Excom nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych.

8. Każdy reklamowany sprzęt Firma Excom sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Excom może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu i kosztami odesłania towaru do klienta.

9. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Excom osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

10. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:

- Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym.

- Opis wraz z uszkodzonym produktem oraz kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do serwisu Excom (dane teleadresowe znajdują się w zakładce menu kontakt), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych na serwis.

- Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne oraz w przypadku niektórych produktów nie uszkodzony sticker gwarancyjny oraz plomby. Naruszone plomby oraz nieczytelny numer seryjny lub brak stickera dyskwalifikuje sprzęt jako nadający się do reklamacji,

- Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.

11. W przupadku dostawy zamówionych produktów firmą kurierską bądz za pośrednictwem poczty-polskiej należy stosować się do wymienionych poniżej procedur.

- każda przesyłka powinna być dokładnie zaklejona. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - w takim przypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera, w przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionego towaru z zawartością należy wspólnie z kurierem sporządzić stosowny protokół.

- po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

12. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą zakupu oraz odebrania towaru od sprzedającego - firmy Excom.